Tuesday, August 28, 2007

Novel Bekas karangan “ V. Lestari “ :

1. Cinta Seorang Psikopat, 585Hal, 2003, Rp.24.000,-
2. Hotel Romantika, 427 Hal, 1997, Rp.18.000,-
3. Cinta Sang Naga, 384Hal, 1987, Rp.14.000,-
4. Cinta Sang Kekasih, 341Hal, 1999, Rp.14.000,-
5. Misteri Dara, 286Hal, 1990, Rp.7.000,-
6. Misteri Bunga Tasbih, 300Hal, 1992, Rp.10.000,-
7. Melanie, 407 Hal, 1992, Rp.7.000,-