Thursday, August 2, 2007

Komik masuk 01-08-07(YuGi-Oh, Break Age, Harlem Beat, New Kungfu Boy)

List komik bekas masuk @Rp.5.000,- :
1. YuGi-Oh , Kazuki Takahashi , Elex , 1 – 37 (kurang no.4,5,11,18,19)
2. Break Age , Zhiemay Bataw , Elex , 1 – 10
3. Harlem Beat , Yuriko Nishiyama , Elex , 6 – 29 (kurang no.10,11,12,15)
4. New Kungfu Boy , Takeshi makekawa , Elex , 1 – 20 (kurang no.15,19)