Saturday, September 1, 2007

List Majalah Komik Masuk 01-09-07(Champ & Nakayoshi)

List Majalah Komik bekas masuk @Rp.6.000,- :
1. Champ , Elex, 1 – 5
2. Nakhayoshi, Elex, 1 - 30